EnglishFrenchGermanItalianJapanesePortugueseRussianSpanishVietnamese
C/C++

Học lập trình C với bộ video từ Dân Tin Học Blog

Học lập trình C với bộ video từ Dân Tin Học Blog

Lập trình C

Bạn chưa biết gì về lập trình, bạn muốn học lập trình nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Nếu bạn muốn bắt đầu học lập trình thì ngôn ngữ lập trình C là lựa chọn tuyệt vời để bắt đầu. Ngôn ngữ lập trình C là ngôn ngữ lập trình căn bản nhất, và chắc chắn nếu bạn nắm vững kiến thức về ngôn ngữ lập trình C thì bạn có thể chuyển đổi qua bất kỳ ngôn ngữ khác một cách dễ dàng.

Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn newbie đến với ngành lập trình qua bộ video dạy lập trình từ Dân Tin Học Blog. Trong những bài học có kèm theo những bài tập để bạn có thể thực hành ngay khi học xong một bài nào đó. Các bạn cố gắng gõ lại những đoạn code trong video nha.

Bài 1: Giới thiệu cơ bản về ngôn ngữ C 

Bài 2 – Biến (phần 1)

Bài 2 – Biến (phần 2)

Bài 3 – Nhập giá trị cho biến từ bàn phím 

Bài 4 – Hằng và định nghĩa hằng 

Bài 5 – Chuyển Đổi Kiểu Ngầm Định Và Tường Minh 

Bài 6 – BT: Tập Lập trình C  

Bài 7 – Tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 số

Bài 8 – BT Tính lực hấp dẫn

Bài 9 – Cấu trúc rẽ nhánh if – Phần 1 if thiếu

Bài 10 – Cấu trúc rẽ nhánh if Phần 2 if đủ

Bài 11 – Cấu trúc rẽ nhánh if Phần 3 else if

Bài 12 – Toán tử

Bài 13 – Biểu thức điều kiện

Bài 14 – BT Máy tính đơn giản

Bài 15 – BT Tính diện tích tam giác theo công thức Heron

Bài 16 – BT Giải biện luận phương trình bậc 2

Bài 17 – Cấu trúc lựa chọn switch case

Bài 18 – BT In ra số ngày của tháng

Bài 19 – Vòng lặp while

Bài 20 – break va continue

Học lập trình C….
Continue soon….

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
Close